دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و فنون دریایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   ماشینچیان مرادی

پست الکترونیکی : mashinchian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیولوژی دریا

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیرگروه شیمی دریا (ارشد)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/01/01

علی ماشینچیان مرادی

محل خدمت:   دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

^